Information GDPR

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers digitalt lagrade personuppgifter.


De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.


När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.


Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring, och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.


Dataskyddspolicy– Roland System AB

Det är viktigt för oss på Roland System AB att skydda våra kunders och personuppgifter och följa reglerna i EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25
maj 2018. Därför har vi uppdaterat vår dataskyddspolicy.


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vid en ev. order hämtar vi i förekommande fall även in personnummer samt
fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer i syfte att genomföra ROT-skatteavdrag mot Skatteverket, samt för ev. kreditbedömning.


Syftet med att spara och behandla dina personuppgifter är att kunna genomföra ert önskade hembesök, korrespondera ritningar, offerter, ordererkännanden, fakturor och tillse att ev. service och garantiåtagande kan kopplas till rätt person, samt skicka in nödvändiga uppgifter till
Skatteverket, vid ROT-ansökningar.


Vi har fått dina uppgifter via kontaktförfrågan, på vår hemsida, www.rolandsystem.se där ni önskat bli kontaktade för ett kostnadsfritt hembesök, eller på anat sätt kontakta oss, såsom ex. telefon eller fysiskt
besökt oss.


Vid en ev. beställning från er inhämtas personuppgifter, såsom personnummer och fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer i de fall när beställningen ska kompletteras med en ROT-ansökan till Skatteverket. Dessa uppgifter lämnas av er, men kan i förekommande fall inhämtas av oss från tredjepartsleverantör metria.se och upplysning.se. 


Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Våra uppgifter om dig som kund sparas under minst så lång tid som bokföringslagen kräver, 7år plus innevarande räkenskapsår.


De personuppgifter vi behandlar om dig finns lagrade lokalt på Roland System AB, men också på en extern placerad krypterad server som finns hos dataföretaget Interdata AB, där vårt affärssystem är placerat. Vårt affärssystem har redovisningsbyrån Arevenue AB access till.


Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@rolandsystem.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina

personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.